LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 15. dec 2019

Passivhus-anbefalinger

Der er fra Passivhusinstituttet (PHI) opstillet en række anbefalinger. Det er dog ikke et krav, at anbefalingerne imødekommes, men de giver en god rettesnor for, hvordan en bygning bør udformes for at kunne overholde kravene til opvarmning og primær energiforbrug. 

LivingLab arbejder med PHPP beregninger og passivhusprojekter, og har opnået en række erfaringer på området, som vi gerne vil dele med Jer!

Har I tilføjelser eller spørgsmål er I selvfølgeligt altid velkomne til at kontakte os.

Anbefalinger fra PHI

De mange anbefalinger givet af Passivhusinstituttet bliver af mange ingeniører og arkitekter opfattet som krav. Der er dog kun tale om generelle anbefalinger, og vores erfaring viser, at det er nødvendigt at knytte nogle kommentarer til anbefalingerne, hvilket du kan læse nedenfor.

U-værdi for vinduer < 0,85 W/m²/K inkl. kuldebro ved indbygning (samt mindre end 0,8 W/m²/K uden kuldebro ved indbygning)

LivingLabs kommentarer til PHI's anbefaling:

At tage udgangspunkt i U-værdikrav giver sjældent det mest energieffektive resultat, da U-værdien udelukkende er et udtryk for varmetabet. Ved udelukkende at fokusere på U-værdien tager man altså ikke hensyn til den varme, man potentielt kan få fra solen.

Ruder har generelt mindre varmetab end ramme/karmkonstruktionen. Det betyder, at det ved små vinduer kan være vanskeligt at opnå en indbygget U-værdi på 0,85 W/m2/K, da rudeandelen er mindre end ved store vinduer, og ramme/karm-konstruktionen samt linietab ved indbygningen får en større andel af vinduets energiregnskab. 

Anbefalingen om den meget lave U-værdi kræver stor opmærksomhed omkring vinduets indbygning. Energioptimerede vinduer udlever kun sit fulde potentiale, hvis indbygningen også er energioptimeret.

Pga. passivhusenes nærmest ekstreme energioptimering, skal der i det hele taget være fokus på selv små detaljer, da de kan gøre en stor forskel i det trimmede energiregnskab. Dette gør sig i høj grad gældende for indbygningslinietab, der ved optimering kan reducere opvarmningsbehovet med op til 25%.

g-værdi for glasset > 50% 

LivingLabs kommentarer til PHI's anbefaling:

For at få optimal udnyttelse af solens energi anbefaler vi, at man har så høj en g-værdi som muligt. Det har særligt betydning mod syd, da potentialet for gratis varme via solen er størst her. Vi optimerer som udgangspunkt vinduerne så g-værdien for vinduer mod syd, øst og vest ligger på ca. 60%. På nordfacaden er der større behov for at optimere varmeisoleringsevnen med en følgelig lavere g-værdi for ruden. Potentialet for at udnytte solens varme er minimal på nordsiden, så PHI's anbefaling om g-værdi bør vurderes facadevis. 

Man bør sigte efter så høj g- OG LT-værdi (lystransmittans) som muligt, og eventuelle overophedningsproblemer bør løses med afskærmningsløsninger. Med justerbare løsninger kan man få varmen ind i kolde perioder og holde varmen ude, når der er brug for det. LivingLab energioptimerer ikke vinduer uden hensyn til dagslysniveauet i boligen, og i dette tilfælde må man huske, at der i nogen grad er sammenhæng mellem g- og LT-værdi; når man blokerer for varmen, så blokerer man i en vis grad også for dagslyset.

U-værdier for vægge, lofter, gulve < 0,15 W/m²/K (typisk omkring 0,1 W/m²/K)

LivingLabs kommentarer til PHI's anbefaling:

For at opnå lave U-værdier for vægge, bliver vægkonstruktionerne ofte markant kraftigere, end vi i dansk byggeri har været vant til. Det sætter arkitekter og ingeniører i en ny situation, hvor de nødvendigvis må genoverveje vinduernes proportioner. Dét der før var et lille vindue, syner nu mere af en brevsprække. Åbnefunktioner og lignende bør også tænkes ind, når vinduerne placeres og proportioneres.

Linietab for samlinger < 0,01 W/m/K (udvendige mål)

LivingLabs kommentarer til PHI's anbefaling:

Et linietab på under 0,01 W/mK kan være meget vanskeligt at realisere i praksis. Det kan skyldes arbejdets udførelse - men det kan i lige så høj grad skyldes udfordringer med evt. eksisterende bygningskomponenter. Anbefalingen kan være fornuftig nok i visse typer nybyggeri, men i renoveringssammenhænge vil en målsætning på 0,02 W/mK være mere realistisk. For et typisk hus vil varmetabet som følge af et linietab på 0,02 W/mK typisk antage under 1 kWh/m2 pr år.

Alle randzonetemperaturer > 12,6 oC (ved -10 oC ude og 20 oC inde)

LivingLabs kommentarer til PHI's anbefaling:

Anbefalingen omkring randzonetemperatur er relevant, men værdien (12,6) bør undersøges nærmere. Umiddelbare undersøgelser peger på, at tallet er for højt, når målebetingelserne tages i betragtning. Under alle omstændigheder bør randzonetemperaturen omregnes, så den matcher de normer, der opereres efter i DK (0 oC ude og 20 oC inde), og herefter tilpasses i niveau; jf. de praktiske erfaringer der oparbejdes gennem diverse projekter. LivingLab anbefaler (med udgangspunkt i praktiske erfaringer) at følge de skærpede krav til randzonetemperatur i bygningsreglementet for DK (BR10). 

Alle overfladetemperaturer > 17 oC

LivingLabs kommentarer til PHI's anbefaling:

Anbefalingen om at alle overfladetemperaturer skal ligge over 17 oC stammer primært fra en tanke om at eliminere alt kuldenedfald og fjerne risiko for kondens. LivingLab støtter fuldt ud denne målsætning - men henviser dog til, at kuldenedfald kan løses på flere måder, herunder bl.a. ved korrekt dimensionering og placering af glasarealer ift. opholdsarealer osv. I alle opholdszoner, og ved store partier/rumhøje elementer, støtter LivingLab op omkring en høj overfladetemperatur. I tilstræbelserne for at undgå kondens skal man desuden være opmærksom på, at dybe indbygninger ved små vinduer ofte resulterer i ringe luftcirkulation ved vinduet.  

Min. 75% af opvarmningsenergien tilføres via. friskluftsystemet

LivingLabs kommentar til PHI's anbefaling:

I flere af de projekter LivingLab har deltaget i, er der fra beboernes side bemærket en meget tør luft, der kan give anledning til irritation. Denne meget tørre luft kan skyldes at opvarmningskilden primært er ventilationsanlægget, og at der herigennem foregår en udtørringsproces af husets indeluft. LivingLab anbefaler generelt, at der i højere grad anvendes kombinationer af varmekilder - og at opvarmning via. ventilationsluften ikke står alene.

Glasarealet i et givent rum må ikke overstige 15% af nyttearealet i rummet, medmindre der anvendes aktiv solafskærmning med en afskærmningsgrad på min. 75%

LivingLabs kommentar til PHI's anbefaling:

LivingLab finder rettesnoren udemærket - men understreger at en detaljeret beregning (Be10 eller PHPP) altid skal fastslå, om den enkelte bygning enten kan optage mere varme eller får overophedning. Det rette solafskærmningsprodukt vælges herefter, så man opnår en optimal løsning.  

Beregningsmæssigt opererer hverken Be10 eller PHPP på rumniveau, så rettesnoren kan være svær at efterleve i en konkret energirammeberegning. Derfor bør denne anbefaling indtænkes i byggeprocessens designfase.

I alle opholdsrum skal der være minimum ét oplukkeligt felt/vindue, og det skal være muligt at etablere natkøling/naturlig ventilation i sommerperioden i alle rum.   

LivingLabs kommentar til PHI's anbefaling:

Muligheden for natkøling og natventilation på en simpel og billig måde er et naturligt valg, der ikke medfører fordyrende installationer. LivingLab anbefaler altid denne løsning.

Varmeveksler med virkningsgrad over 0,75

LivingLab har endnu ingen kommentarer til denne anbefaling fra PHI

 

Energi til varmt brugsvand skal tilføres ved enten varmepumpe eller solfangeranlæg.

LivingLab har endnu ingen kommentarer til denne anbefaling fra PHI

 

Frisk tilført udeluft skal have en minimumstemperatur på 17 oC, og tilførslen af udeluften må ikke medføre støj over 25 dBa.

LivingLab har endnu ingen kommentarer til denne anbefaling PHI